Jane Eyre Essay | Essay

This student essay consists of approximately 8 pages of analysis of Jane Eyre and Madame Bovary.

Jane Eyre Essay | Essay

This student essay consists of approximately 8 pages of analysis of Jane Eyre and Madame Bovary.
This section contains 2,150 words
(approx. 8 pages at 300 words per page)
Buy the Student Essay on Jane Eyre and Madame Bovary

Jane Eyre and Madame Bovary

Summary: Compares the male characters in Jane Eyre by Charlotte Bronte and Madame Bovary by Gustave Flaubert. Written in Turkish.
19. yüzyýl Ýngiliz Edebiyatý'nýn romantik yazarlarýndan Charlotte Bronte'un "Jane Eyre" ve 19. yüzyýl Fransýz Edebiyatý'nýn realist yazarlarýndan Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" adlý romanlarýnda, kadýn erkek iliþkilerindeki dengeler, erkek karakterlerin geçmiþ yaþantýlarýyla birebir iliþkilidir. Her iki romandaki erkek karakterlerin geçmiþte yaþadýklarý deneyimler, olaylarý kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz etkilemiþtir. Bir tarafta "Madame Bovary" deki Charles'ýn, annesinin ve ilk karýsýnýn yaratmýþ olduðu baský, Rodolphe'un geçmiþindeki kadýnlarla olan iliþkisi, ve Leon'un Paris'e gittikten sonraki þehir yaþamý, bir diðer taraftan ise "Jane Eyre" de Rochester'ýn geçmiþteki Fransýz aþký, daha sonradan deliren ilk karýsý ve üst tabakadan gelmiþ olmasýnýn verdiði rahatlýk hissi, bu iki romandaki erkeklerin kadýnlarla...

(read more)

This section contains 2,150 words
(approx. 8 pages at 300 words per page)
Buy the Student Essay on Jane Eyre and Madame Bovary
Copyrights
BookRags
Jane Eyre and Madame Bovary from BookRags. (c)2024 BookRags, Inc. All rights reserved.