Homework Help

Who is Abena Badua in Anowa by Ama Ata Aidoo?
Who is Boy in Anowa by Ama Ata Aidoo?
Who is Girl in Anowa by Ama Ata Aidoo?
Who is Osam in Anowa by Ama Ata Aidoo
Who is the main character in Anowa by Ama Ata Aidoo?