Math

2v^2+v^2-v Simplify

Asked by
Last updated by anonymous
1 Answers
Log in to answer

2v^2+v^2-v

2v^2+v^2 -v

2+1v^2 -v

3v^2-v