1 Answers
Log in to answer

Chen Ying is the mother of Ji-li. She met her husband when she was an actress. She quits acting when they marry. She has three children, Ji-li, Ji-yung, and Ji-yun.