Jane Eyre Essay | Essay

This student essay consists of approximately 8 pages of analysis of Jane Eyre and Madame Bovary Comparison.
This section contains 2,286 words
(approx. 8 pages at 300 words per page)
Buy the Student Essay on Jane Eyre and Madame Bovary Comparison

Jane Eyre and Madame Bovary Comparison

Summary: Compares the theme of physical beauty in the novels "Jane Eyre" and "Madame Bovary." Written in Turkish.
EDEBÝ MAKALE

Fiziksel güzellik, pek çok kiþi tarafýndan çok önemli ve imrenilesi bir nitelik gibi görülür, ancak içsel güzellik ve karakter saðlamlýðýyla da desteklenmeyen fiziksel güzellik insana kalýcý baþarý, huzur ve mutluluk getiremez, hatta zaman zaman zarar dahi verebilir. Fiziksel olarak güzel kiþiler toplumsal konumlarýný yükseltmek için bunun yeterli olduðunu düþünerek kendilerini geliþtirme ihtiyacý duymazlar ve bu durum onlarýn hayatta baþarýsýz olmalarýna neden olur; on sekiz ve on dokuzuncu yüzyýllara bakýldýðýnda bu dönemde hakim olan fiziksel güzelliðin tehlikeli olduðu düþüncesinin temelinde dinsel doktrinlerin de olduðu görülmektedir. Bu düþünceler Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre" ve Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" adlý romanlarýnda da ortaya atýlmýþtýr.

Fiziksel olarak g...

(read more)

This section contains 2,286 words
(approx. 8 pages at 300 words per page)
Buy the Student Essay on Jane Eyre and Madame Bovary Comparison
Copyrights
BookRags
Jane Eyre and Madame Bovary Comparison from BookRags. (c)2023 BookRags, Inc. All rights reserved.