Jane Eyre Essay | Essay

This student essay consists of approximately 9 pages of analysis of The Women in Jane Eyre and Madame Bovary.
This section contains 2,589 words
(approx. 9 pages at 300 words per page)
Buy the Student Essay on The Women in Jane Eyre and Madame Bovary

The Women in Jane Eyre and Madame Bovary

Summary: Compares the female characters in Jane Eyre by Charlotte Bronte and Madame Bovary by Gustave Flaubert. Written in Turkish.
Her toplumun kendisine kural saydýðý bazý davranýþlar vardýr. Dünyanýn herhangi bir yerinde veya herhangi bir zamanýnda yaþayan deðiþik toplumlar, kendi aralarýnda yazýsýz kanunlar gibi belli toplum kurallarý yaratmýþlardýr. Fakat toplumun her üyesi bu kurallara uymaz. Bazý insanlar kiþilikleri dolayýsýyla toplumda aykýrý olarak görülürler. Bu insanlar toplumun kendilerinden bekledikleri gibi davranmayý reddeden insanlardýr. Düþünceleriyle ve hayat karþýsýndaki tutumlarýyla diðer insanlardan ayrýlýrlar. 19. yüzyýl Ýngiliz Edebiyatý'nýn romantik yazarlarýndan Charlotte Bronte'un "Jane Eyre" adlý romanýnda ve 19. yüzyýl Fransýz Edebiyatý'nýn realist yazarlarýndan Gustave Flaubert'in "Madame Bovary" adlý romanýnda Jane ve Emma karakterlerinin duygusal iliþkileri ve yaþama katýlýmlarý, bu karakterlerin topluma aykýrý kiþilikler olduklarýný gösterir...

(read more)

This section contains 2,589 words
(approx. 9 pages at 300 words per page)
Buy the Student Essay on The Women in Jane Eyre and Madame Bovary
Copyrights
BookRags
The Women in Jane Eyre and Madame Bovary from BookRags. (c)2021 BookRags, Inc. All rights reserved.