A Little Book of Filipino Riddles eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 73 pages of information about A Little Book of Filipino Riddles.

I chop your feet; I drink your blood. 
    Sugarcane

281.

Lalabas cu, tindus dacn. 
    (Pamp.) Sulput

I was going out into the field, they pierced me. 
    A grass with slender and sharp seeds.

282.

Pinagsakitan kong aking matuklasan ang bagay na isang ninais makamtan at nang sa pagkita ay hindi mapalaran tinaglay-taglay ko hangang kamatayan. 
    (Tag.) Tinik

I sought a thing I wished to get, and as I could not find it I kept
it until my death. 
    Spine

283.

Adda tal-lo a Princesas sag-gaysa ti coartoda ngem saan da nga
agquiquita. 
    (Iloc.) Tagunbao

There are three princesses; each has a separate room and they cannot
see each other.
    Tagunboa

    A shrub used for hedges, with a tripartite pod or capsule.

284.

Ania iti mula a uray bolding mailasinna? 
    (Iloc.) Siit

What thing is blind but can select?  Thorn

Qualities.

285.

Aniat cala-adan ti bomaro atao? 
    (Iloc.) Ti quinasuquer

What is the worst disfigurement for a young man? 
    Disobedience

Relationship.

286.

Ano ang itatawag mo sa biyenang babayi nang asawa nang kapatid mo? 
    (Tag.) Ina

What will you call the mother-in-law of your sister’s husband? 
    Mother

287.

Ang amain kong buo ay may isang kapatid na babayi, ngunit siyai hindi
ko naman ali.  Sino siya? 
    (Tag.) Aking ina

My uncle has a sister but she is not my aunt.  Who is she? 
    My mother

288.

Ang mga babaying A at B ay nakasalubong sa daan ng dalawang lalaki;
at nagwika si A; naito na ang ating mga ama, mga ama nang ating mga
anak; at mga tunay nating. 
    (Tag.) Ang ama ni A ay napakasal kay B at ang ama ni B ay
    napakasal kay A at nagkaroon sila nang tigisang anak.

Ladies A and B met two men and said, “There come our fathers, fathers
of our sons and our own husbands.” 
    A’s father married with B and B’s father with A, and each of
    them had a child.

289.

Nang malapos nang madalao nang isang lalaki ang isang bilango ay tinanong nang bantay; ano mo ba ang tawong iyon?  Kapatid mo ba o ano?  Ang sagot nang bilango ay ito; akoy ualang kapatid, ni pamangkin ni amain, ni nuno, ni apo, ni kahit kaibigan; ngungit ang ama nang tawong iyan, ay anak nang anak nang aking ama.  Ano nang bilango ang tawong iyon. 
    (Tag.) Anak

After a man visited a prisoner, the guard asked him—­“is that man your brother, or what?” The prisoner’s answer was, “I have no brother, no uncle, no nephew, no grandfather, neither grandson nor friend; but that man’s father is my father’s son.  “Who was that man? 
    Son

Copyrights
Project Gutenberg
A Little Book of Filipino Riddles from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook