Forgot your password?  

Resources for students & teachers

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 474 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Ia manawa, olelo maopopo aku la ke kamaaina me ka i aku, “Auhea oe?  O ka maua mahinaai aia ma kapa alanui ponoi; i ka wanaao, ala aku la ka’u kane i ka mahiai ma ua mahinaai nei a maua, i kuu kane nae e mahiai ana, hoi mai ana no o Kekalukaluokewa mai Haneoo mai, manao koke ae la no kuu kane me Hinaikamalama no, hoi ae kuu kane a olelo ia’u, aole nae wau i hoomaopopo.  A ma ia po mai, i ka puka’na mahina, ala ae la wau me ka’u kane, a iho aku la i ka paeaea aweoweo ma ke kai o Haneoo; ia maua e hele ana, a hiki i ke alu kahawai, nana aku la maua e hoea mai ana keia mea maluna o ke ahua i hala hope ia maua; ia manawa, alu ae la maua e pee ana, aia nae o Kekalukaluokewa keia e hele nei, alaila, ukali aku la maua ma ko iala mau kapuai, a hiki maua ma kahi kokoke i ka hale o Hinaikamalama, aia nae ua komo aku no o Kekalukaluokewa; ia maua i ka lawai-a, a hoi mai maua a ma kahi no a makou i halawai mua ai, loaa iho la maua ia Kekalukaluokewa e hele ana, aole ana olelo ia aole hoi a maua olelo ia ia.  Pau ia; i keia la hoi, olelo ponoi mai la ke kahu o Hinaikamalama ia’u, he kaikuahine no kuu kane, anahulu ae nei ka launa ana o na’lii, na’u nae i hoohuahualau aku; a nolaila, hu mai ko’u aloha me ka’u kane ia oe, hele mai nei wau e hai aku ia oe.”

MOKUNA XXXIV

A no keia olelo a ka wahine kamaaina, alaila, ua ano e ko ke Alii wahine manao, aole nae oia i wikiwiki i ka huhu; aka, i mea e maopopo lea ai ia ia, hoomanawanui no o Laielohelohe.  I aku nae oia i ke kamaaina, “Malia i hookina ai kuu kane ia’u i ka inu awa, ia’u paha e moe ana i ka ona awa, hele kela; aka, ma keia po, e ukali ana wau ia ia.”

Ia po iho, hoomaka hou o Kekalukaluokewa e haawi i ka awa, alaila, hooko aku la no kana wahine; aka, mahope o ka pau ana o ka inu awa ana, puka koke aku la o Laielohelohe iwaho o ka hale, a hoolualuai aku la, a pau loa ka awa i ka luaiia, aole nae i ike mai kana kane i keia hana maalea a kana wahine; a i ka hoi ana aku i ka hale, haawi mua iho la ua o Laielohelohe ia ia i ka hiamoe nui ma kona ano maalea.

A ike mai la o Kekalukaluokewa, he hiamoe io ko kana wahine no ka ona awa; ia manawa hoomaka hou ke kane i kana hana mau, a hele aku la i o Hinaikamalama la.

A ike o Laielohelohe, ua hala aku la kela, ala ae la oia, a ukali aku la ia Kekalukaluokewa me kona ike oleia.

Ia ukali ana o Laielohelohe, aia hoi ua loaa pono aku la kana kane ia ia e hana ana i ka hewa me Hinaikamalama.

Ia manawa, olelo aku o Laielohelohe ia Kekalukaluokewa, oiai aia ma ko Hinaikamalama wahi moe laua, “E kuu kane, ua puni wau ia oe, malia oe e hookina nei ia’u i ka awa, he hana ka kau, a nolaila, ua loaa maopopo ae nei olua ia’u, nolaila, ke olelo nei wau ia oe, aole e pono ia kaua ke hoomanawanui i ka noho ana maanei, e pono ia kaua ke hoi i Kauai, a nolaila, e hoi kaua ano.”

Ike mai la kana kane i ka maikai o ka manao o ke Alii wahine, ku ae la laua a hoi aku la i Honokalani.  A ma ia ao ana ae, hoomakaukau koke na waa no ka hooko i ka olelo a Laielohelohe, me ka manao ia po iho e holo ai, aole nae i holo, no ka mea, ua hoomaimai ae la o Kekalukaluokewa, a nolaila, ua hala ia po; a i kekahi po iho, hana hou no o Kekalukaluokewa i kana hana, a no ia mea, ua haalele o Laielohelohe i kona aloha i kana kane, a hoi aku la i Kauai ma kona mau waa, me kona manao hou ole aku ia Kekalukaluokewa.

Follow Us on Facebook