The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Hele aku la ua Makaula nei e like me kona manaopaa, a hele aku la oia imua a na’lii a me ka poe koikoi, ma kahi e akoakoa ai na’lii, malaila oia i kukala aku ai e like me kona ike.

A hiki mua oia i o Aiwohikupua, me ka i aku, “Mai keia la aku, e kukulu mua oe i mau lepa a puni kou wahi, a e hookomo i kau poe aloha a pau maloko.

“No ka mea, ma keia hope koke iho, e hiki mai ana ka luku maluna o ka aina, aole e ikeia kekahi luku mamua aku, e like me ka luku e hiki mai ana, aole hoi mahope iho o ka pau ana ae o keia luku a’u e olelo nei.

“Mamua o ka hiki ana mai o ka mea mana, e hoike mai no oia i hoailona no ka luku ana, aole maluna o na makaainana, maluna pono iho no ou, a o kou poe, ia manawa, e moe ai na mea kiekie o ka aina nei imua ona, a e kailiia aku ka hanohano mai a oe aku.

“Ina e hoolohe oe i ka’u olelo, alaila, e pakele oe i ka luku e hiki mai ana, a oiaio; ano e hoomakaukau oe ia oe.”

A no keia olelo a ka Makaula, kipakuia mai la ka Makaula mai ke alo mai o ke Alii.

Pela oia i kukula hele ai imua o na’lii a puni o Kauai, o ka poe alii i lohe i ka ka Makaula, o lakou no kai pakele.

Hele aku oia imua o Kekalukaluokewa, kana wahine, a me ko laua alo a pau.

E like me ka olelo no Aiwohikupua, pela kana olelo ia Kekalukaluokewa, a manaoio mai la oia.

Aka, o Waka, aole oia i hooko, me ka olelo mai, “Ina he Akua ka mea nana e luku mai, alaila, he Akua no ko’u e hiki ai ke hoopakele ia’u, a me ka’u mau Alii.”

A no keia olelo a Waka, haliu aku la ka Makaula i ke Alii, a olelo aku la, “Mai hoolohe i ka ko kupunawahine, no ka mea, e hiki mai ana ka luku nui maluna o na’lii.  Ano e kukulu i lepa a puni oe, a e hookomo i kau mea aloha maloko o no lepa i kukuluia, a o ka mea e manaoio ole i ka’u, e haule no lakou iloko o ka luku nui.

“A hiki i ua la la, e moe ana na luahine ma na kapua i o ke keiki mana, me ke noi aku i ola, aole e loaa, no ka mea, ua hoole i ka olelo a ka Makaula nei.”

A no ka mea, ua ike o Kekalukaluokewa i ke ko mau o kana mau wanana mamua aku, nolaila, ua pale kela i ka olelo a ka luahine.

A hala aku la ka Makaula, kukulu ae la ke Alii i lepa a puni kona Hale Alii, a noho iho la maloko o kahi hoomalu e like me ka olelo a ka Makaula.

A pau ka huakai kaapuni a ka Makaula, hoi aku la oia a noho me kana mau kaikamahine.

No ke aloha wale no o ka Makaula ke kumu o kona hele ana aku e hai i kana mea i ike ai.  Hookahi la o kona, noho ana me kana mau kaikamahine ma Honopuuwaiakua, mai kona hoi ana aku mai kaapuni, hiki mai o Kahalaomapuana, e like me ka kakou ike ana mamua ae nei i hoikeia ma neia Mokuna.

MOKUNA XXX

Hookahi anahulu mahope iho o ko Kahalaomapuana hoi ana mai mai Kealohilani mai, ia manawa, hiki mai la ka hoailona mua a ko lakou kaikunane, e like me ke kauoha i kona kaikuahine.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook