Forgot your password?  

Resources for students & teachers

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 474 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Hele aku la ua Makaula nei e like me kona manaopaa, a hele aku la oia imua a na’lii a me ka poe koikoi, ma kahi e akoakoa ai na’lii, malaila oia i kukala aku ai e like me kona ike.

A hiki mua oia i o Aiwohikupua, me ka i aku, “Mai keia la aku, e kukulu mua oe i mau lepa a puni kou wahi, a e hookomo i kau poe aloha a pau maloko.

“No ka mea, ma keia hope koke iho, e hiki mai ana ka luku maluna o ka aina, aole e ikeia kekahi luku mamua aku, e like me ka luku e hiki mai ana, aole hoi mahope iho o ka pau ana ae o keia luku a’u e olelo nei.

“Mamua o ka hiki ana mai o ka mea mana, e hoike mai no oia i hoailona no ka luku ana, aole maluna o na makaainana, maluna pono iho no ou, a o kou poe, ia manawa, e moe ai na mea kiekie o ka aina nei imua ona, a e kailiia aku ka hanohano mai a oe aku.

“Ina e hoolohe oe i ka’u olelo, alaila, e pakele oe i ka luku e hiki mai ana, a oiaio; ano e hoomakaukau oe ia oe.”

A no keia olelo a ka Makaula, kipakuia mai la ka Makaula mai ke alo mai o ke Alii.

Pela oia i kukula hele ai imua o na’lii a puni o Kauai, o ka poe alii i lohe i ka ka Makaula, o lakou no kai pakele.

Hele aku oia imua o Kekalukaluokewa, kana wahine, a me ko laua alo a pau.

E like me ka olelo no Aiwohikupua, pela kana olelo ia Kekalukaluokewa, a manaoio mai la oia.

Aka, o Waka, aole oia i hooko, me ka olelo mai, “Ina he Akua ka mea nana e luku mai, alaila, he Akua no ko’u e hiki ai ke hoopakele ia’u, a me ka’u mau Alii.”

A no keia olelo a Waka, haliu aku la ka Makaula i ke Alii, a olelo aku la, “Mai hoolohe i ka ko kupunawahine, no ka mea, e hiki mai ana ka luku nui maluna o na’lii.  Ano e kukulu i lepa a puni oe, a e hookomo i kau mea aloha maloko o no lepa i kukuluia, a o ka mea e manaoio ole i ka’u, e haule no lakou iloko o ka luku nui.

“A hiki i ua la la, e moe ana na luahine ma na kapua i o ke keiki mana, me ke noi aku i ola, aole e loaa, no ka mea, ua hoole i ka olelo a ka Makaula nei.”

A no ka mea, ua ike o Kekalukaluokewa i ke ko mau o kana mau wanana mamua aku, nolaila, ua pale kela i ka olelo a ka luahine.

A hala aku la ka Makaula, kukulu ae la ke Alii i lepa a puni kona Hale Alii, a noho iho la maloko o kahi hoomalu e like me ka olelo a ka Makaula.

A pau ka huakai kaapuni a ka Makaula, hoi aku la oia a noho me kana mau kaikamahine.

No ke aloha wale no o ka Makaula ke kumu o kona hele ana aku e hai i kana mea i ike ai.  Hookahi la o kona, noho ana me kana mau kaikamahine ma Honopuuwaiakua, mai kona hoi ana aku mai kaapuni, hiki mai o Kahalaomapuana, e like me ka kakou ike ana mamua ae nei i hoikeia ma neia Mokuna.

MOKUNA XXX

Hookahi anahulu mahope iho o ko Kahalaomapuana hoi ana mai mai Kealohilani mai, ia manawa, hiki mai la ka hoailona mua a ko lakou kaikunane, e like me ke kauoha i kona kaikuahine.

Follow Us on Facebook