The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

I aku la o Kahalaomapuana, “I kii mai nei au i kuu kaikunane Haku, i kane na ke kaikamahine Alii o Hawaiiakea, na Laieikawai, ke aikane Alii a makou, ko makou mea nana i malama.”

Hai aku la oia i na mea a pau i hanaia e ko lakou kaikunane, a me ka lakou aikane.

I mai la o Moanalihaikawaokele, “Aole na’u e ae aku, na ko makuahine wale no e ae aku, ka mea nana ke Alii, aia ke noho la i kahi kapu, kahi hiki ole ia’u ke hele aku, aia hanawai ko makuahine, alaila, hoi mai i o’u nei, a pau na la haumia o ko makuahine, alaila, pau ka ike ana me a’u, hoi no me ke Alii.

“Nolaila, e kali oe, a hiki i na la mai o ko makuahina, i hoi mai kela, alaila, hai aku oe i kau huakai i hiki mai ai ianei.”

Kakali iho la laua ehiku la, maopopo iho la na la e hanawai ai o Laukieleula.

I aku la o Moanalihaikawaokele ia Kahalaomapuana, “Ua kokoke mai ka la e mai ai ko makuahine, nolaila, ma keia po, e hele mua oe ma ka Halepea, malaila oe e moe ai, i hiki mai kela i kakahiaka, e moe aku ana oe i ka hale, aole ona wahi e hele e aku ai, no ka mea, ua haumia, ina e ninau ia oe, hai pololei aku no oe e like me kau olelo ia’u.”

Ma ia po iho, hoouna aku la o Moanalihaikawaokele, ia Kahalaomapuana iloko o ka Halepea.

MOKUNA XXVIII

Ma ke kakahiaka nui, hiki ana o Laukieleula, i nana mai ka hana e moe ana keia mea, aole nae e hiki i ua o Laukieleula ke hookaawale ia ia, no ka mea, ua haumia, o kela hale wale no kahi i aeia nona, “Owai oe e keia kupu, e keia kalohe, nana i komo kuu wahi kapu, kahi hiki ole i na mea e ae ke komo ma keia wahi?” Pela aku ka mea hale.

Hai aku ka malihini, “O Kahalaomapuana au, ka hua hope loa a kou opu.”

I aku ka makuahine, “Auwe! e kuu Haku, e hoi oe me ko makuakane, aole e hiki ia’u e ike ia oe, no ka mea, ua hiki mai kuu mau la haumia, aia a pau kuu haumia ana, e launa no kaua no ka manawa pokole a hele aku.”

A no keia mea, hoi aku la o Kahalaomapuana me Moanalihaikawaokele, ninau mai la ka makuakane, “Pehea mai la?”

I aku ke kaikamahine, “Olelo mai nei ia’u e hoi mai me oe, a pau ka manawa haumia, alaila hele mai e ike ia’u.”

Noho iho la laua ekolu la, kokoke i ka wa e pau ai ka haumia o Laukieleula, olelo aku o Moanalihaikawaokele i ke kaikamahine, “O hele, no ka mea, ua kokoke mai ka wa mau o ko makuahine, hele no oe i kakahiaka nui poeleele o ka la apopo, a noho ma ka luawai, kahi ana e hoomaemae ai ia ia, mai hoike oe, aia a lele kela iloko o ke kiowai, a i luu ilalo o ka wai, alaila, holo aku oe a lawe mai i ka pa-u, a me ke kapa ona i haumia i kona mai, i auau kela a hoi mai ma kapa, aole ke kapa, alaila manao mai ua kii aku au, i hoi mai ai kela i ka hale nei, alaila ki kou makemake.

“Ina i uwe olua a i pau ka uwe ana, a i ninau mai ia’u i ke kapa ona au i lawe mai ai, alaila, hai aku oe, aia ia oe; a e hilahila kela me ka menemene ia oe i ko haumia ana, oia hoi, aole ana mea nui e ae e uku mai ai no kou haumia i kona kapa i hoohaumiaia i kona mai, hookahi wale no mea nui ana o ka Lani au i kii mai nei, aia a ninau kela i kou makemake, alaila, hai aku oe, o ko ike ka hoi ia i ko kaikunane, ike pu me a’u, no ka mea, hookahi wale no a’u ike ana i ka makahiki hookahi, he kiei mai ka, o ka nalo aku la no ia.”

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook