The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Ninau mai o Malio, hai aku la oia i kana mea i ike ai no Laielohelohe.

I aku o Malio ia Halaaniani, “E hoi kaua a kakahiaka hiki hou mai kaua ianei, ia manawa e lohe maopopo aku ai kaua i kona manao.”

Hoi aku la laua, a ma kekahi kakahiaka ana ae, pii hou aku la, Ia laua i hiki aku ai a noho iho, hiki mai la o Laielohelohe ma kona wahi mau e kui lehua ai.

Ia manawa, hookani aku la o Malio i ka hano ia Laielohelohe e hoomaka aku ana e ako lehua, aole nae e hiki, no ka mea, ua lilo loa o Laielohelohe i ka hoolohe i ka mea kani.

Ekolu hookani ana a Malio i ka hano.

Ia manawa no, pane mai o Laielohelohe, “Ina he wahine oe ka mea nana keia hano, alaila, e honi no kaua.”

A no keia olelo a Laielohelohe, hoopuka aku la o Malio imua o Laielohelohe, a ike mai la kela ia ianei, a he mea malihini hoi ia i ko Laielohelohe mau maka.

Ia wa, hoomaka mai la kela e hooko e like me kana olelo mua ma ka honi ana o laua.

A no ka hahai ana mai o Laielohelohe e honi me Malio, i aku o Malio, “Alia kaua e honi, me kuu kaikunane mua oe e honi aku ai, a pau ko olua manawa, alaila, honi aku kaua.”

I mai o Laielohelohe, “E hoi oe a kou kaikunane, mai hoike mai ia ia imua o’u, e hoi olua ma ko olua wahi, mai hele hou mai.  No ka mea, o oe wale no ka’u mea i ae aku e haawi i ko’u aloha nou ma ko kaua honi ana, aole au i ae me kekahi mea e ae.  Ina e hooko au i kau noi, alaila, ua kue wau i ka olelo a ko’u mea nana e malama maikai nei.”

A lohe o Malio i keia olelo, hoi aku la a hai i kona kaikunane, me ka i aku, “Ua nele ae nei kaua i keia la; aka, e hoao wau ma kuu mana, i ko ai kou makemake.”

Hoi aku la laua a hiki i ka hale, ia manawa, kena ae la oia ia Halaaniani e hele e makai aku ia Laieikawai.

Ia Halaaniani i hiki ai ma Keaau, mamuli o ke kauoha a kona kaikuahine, aole oia i ike a i lohe hoi no Laieikawai.

MOKUNA XXIV

Ia manawa nae ana i hiki aku ai, lohe iho la o Halaaniani, he la nui no Kekalukaluokewa, he la hookahakaha, no ka hoao o Laielohelohe me ua Kekalukaluokewa nei.  A maopopo iho la ia Halaaniani ka la hookahakaha o na’lii, hoi aku la oia a hai aku i kona kaikuahine no keia mea.

Ia Malio i lohe ai, olelo ae la oia i kona kaikunane, “A hiki i ka la hookahakaha o Kekalukaluokewa me Laielohelohe, oia ka la e lilo ai o Laielohelohe ia oe.”

A he mea mau hoi i na kaikuahine o Aiwohikupua ka iho i kai o Keaau e hoohalua ai no ka lakou kane, no ka make a make ole paha.

I ua mau kaikuahine nei o Aiwohikupua e iho ana i Keaau, lohe lakou he la nui no Kekalukaluokewa me Laielohelohe.

I ke kokoke ana aku i ua la nui nei, iho aku la o Waka mai Paliuli aku e halawai me Kekalukaluokewa a olelo aku la o Waka ia Kekaluka luokewa:  “Apopo, i ka puka ana o ka la, e kuahaua oe i na kanaka a pau, a me kou alo alii e hele aku ma kahi au i hoomakaukau ai no ka hookahakaha, malaila e akoakoa ai na mea a pau.  Ia manawa e hele aku oe e hoike mua ia oe, a kokoke aku i ke awakea, alaila, e hoi oe i kou hale; aia a hiki aku mahope iho o ka auina la, ia manawa, e hoouhi aku wau i ka noe maluna o ka aina, a maluna hoi o kahi e akoakoa ai na kanaka.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook