The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

A no keia olelo a kana kane, aua aku ka wahine, a i ole, e pii pu no laua, a no ka pakela loa o Halaaniani i ke akamai i ka hoopuka i na olelo pahee, ua puni kana wahine maikai ia ia.

Hala aku la o Halaaniani, iho aku la no hoi o Laieikawai a hiki i Keaau, ma kahi kaawale ae i pili ole aku ia Kekalukaluokewa, noho iho la oia malaila; a po ia la, aole i hoi mai kana kane, mai ia po a ao, aole i hoi mai.  Kali hou aku la ia la a po, pale ka pono, alaila, manao ae la o Laieikawai ua make kana kane, alaila, ia manawa, hoomaka aku la ia i ka uwe paiauma no kana kane.

MOKUNA XXIII

He mea kaumaha loa ia Laieikawai no ka make ana o kana kane, nolaila i kanikau ai oia hookahi anahulu me elua mau la keu (umikumamalua la), no ke aloha ia ia.

Iloko o keia mau la kanikau o Laieikawai, he mea haohao loa ia i kona mau hoa kuka, no ka mea, ua kauoha mua o Laieikawai mamua o ko laua iho ana i kai o Keaau.

“He umikumamakahi la e kali ai” kona mau hoa ia ia, a i “hoi ole aku” i na la i kauohaia e like me ka kakou kamailio ana ae nei ma ka Mokuna XXII, alaila, maopopo ua pono ole.

A no ka hala ana o ka manawa a Laieikawai i kauoha ai i kona mau hoa, nolaila, ala ae la na kaikuahine o Aiwohikupua i ke kakahiaka nui o ka umikumamalua o ka la iho aku la e ike i ka pono o ko lakou hoa.

A hiki lakou ma Keaau, ia lakou e kokoke aku ana e hiki, ike mua mai la o Laieikawai i kona mau hoa, paiauma mai la me ka uwe.

Aka, he mea haohao nae ia i kona mau hoa ka uwe ana, a ua akaka kana kauoha “ua pono ole, laua.”  Ma ka uwe ana a Laieikawai, a me na helehelena o ka poina; no ka mea, aia o Laieikawai e kukuli ana i ka honua, a o kekahi limu, ua pea ae la ma ke kua, a o kekahi lima, aia ma ka lae, a uwe helu aku la oia penei: 

  O oukou ia—­e, auwe! 
  Eia wau la,
  Ua haalulu kuu manawa,
  Ua nei nakolo i ke aloha,
  I ka hele o ke kane he hoa pili—­e! 
      Ua hala—­e.

  Ua hala kuu lehua ala Kookoolau,
  I ka nae kolopua,
  Ulili nae o olopua,
  Haihai pua o kuu manawa—­e. 
      Ei—­e.

  Eia wau la ua haiki,
  Ua kupu lia halia i ka mana—­o—­e,
  Ke hoopaele mai nei i kuu manawa,
  I ke aloha—­la,
      Auwe kuu ka—­ne.

A lohe kona mau hoa i keia uwe a Laieikawai, uwe like ae la lakou a pau.

A pau ka lakou pihe uwe, olelo mai la o Kahalaomapuana, “He mea kupanaha, ia kakou e uwe nei, o ka hamama wale iho no ka ko’u waha, aole a kahe mai o ka waimaka, o ke kaea pu wale ae la no ia, me he mea la i pania mai ka waimaka.”

I mai la na kaikuaana, “Heaha la?”

I aku la o Kahalaomapuana, “Me he mea la aole i poino ka kakou kane.”

Olelo mai la o Laieikawai, “Ua make, no ka mea, ia maua no i iho mai ai a mauka ae nei la, o ka hiki mai no hoi ia i kai nei, olelo mai no kela ia’u, ’e iho e oe mamua, e pii ae au e ike i ko kaikoeke, e kali nae oe ia’u a i po keia la, a ao ka po, a po hou ua la, alaila, ua make au,’ pela kana kauoha ia’u.  Kali iho nei wau a hala kona manawa i kauoha ai, manao ae nei au ua make, oia wau i noho iho nei a hiki wale mai nei oukou la e uwe aku ana wau.”

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook