The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

I aku o Laieikawai ia Halaaniani, “Auhea kau nalu o kau aua ana iho nei ia’u?”

A no ka ninau a ke Alii wahine, au aku la laua, ia manawa a laua e au ana, hai aku la o Halaaniani i kana olelo imua o ke Alii wahine, “Ma keia au ana a kaua, mai alawa oe i hope, imua no na maka, aia no ia’u kulana nalu, alaila hai aku au ia oe.”

Au aku la laua a liuliu loa komo mai la iloko o Laieikawai ka haohao; ia manawa, pane aku oia, “Haohao ka nalu au e ke kane, ke au aku nei kaua i kahi o ka nalu ole, eia kaua i ka moana lewa loa, ke hai ka nalu i keia wahi, he mea kupanaha, he ale ka mea loaa i ka moana loa.”

I aku o Halaaniani, “E hoolohe pono loa oe, ma ka’u olelo mua ia oe malaila wale no kaua.”

Hoolohe aku la no o Laieikawai ma na olelo a kona hoa heenalu.

Ia au ana a laua a hiki i kahi a Halaaniani e manao ai o kulana nalu ia, alaila, olelo aku la o Halaaniani i kona hoa heenalu, “Nana ia o uka.”

Pane aku o Laieikawai, “Ua nalo ka aina, ua hele mai nei o Kumukahi a onioni i ka ale.”

“O kulana nalu keia,” wahi a Halaaniani, “Ke olelo aku nei au ia oe, ina i haki ka nalu mua, aole kaua e pae ia nalu, a i ka lua o ka nalu aole no e pae, a i ke kolu o ka nalu, o ka nalu ia o kaua e pae ai.  I haki ka nalu, a i kakala, a i oia oe, mai haalele oe i ka papa o ka mea no ia nana e hoolana; ina e haalele oe i ka papa, alaila aole oe e ike ia’u.”

A pau ka laua kamailio ana no keia mau olelo, pule aku la o Halaaniani i ko laua akua ma ka inoa o kona kaikuahine e like me ka Malio kauoha mua.

Pule aku la o Halaaniani a hiki i ka hapalua o ka manawa; ku ana ua nalu, hoomau aku la oia i ka pule a hiki i ka Amama ana.  Ku hou ana ua nalu, o ka lua ia, aole i upuupu iho, opuu ana kahi nalu.

Ia wa kahea mai o Halaaniani i kona hoa, “Pae kaua.”

Ia manawa, hoomoe koke o Laieikawai i ka papa, o ka pae aku la no ia, ma ke kokua aku o Halaaniani.

I kela manawa, aia no o Laieikawai iloko o ka halehale poipu o ka nalu, a i ka haki maikai ana o ka nalu, i alawa ae ka hana o Laieikawai, aole o Halaaniani me ia.  I alawa hou aku o Laieikawai, e kau mai ana o Halaaniani ma ka pea o ka nalu, ma kona akamai nui.  Ia manawa ka hoomaka ana o Laieikawai e haawi ia ia iho ia Halaaniani.

Hoi aku la laua mai ko laua heenalu ana, me ka ike mai no o Waka i ko laua hee aku, ua kuhi nae o Kekalukaluokewa ko Laieikawai hoa hee nalu.

A o Malio, ke kaikuahine o Halaaniani, ua ikeia ma kona kuamoo moolelo, he hiki ia ia ke hana i na hana mana he nui, ma ka Mokuna XXII a me ka Mokuna XXIII e ike ai kakou i ka nui o kana mau hana mana.

MOKUNA XXII

I kela manawa a Laieikawai me Halaaniani e heenalu ana mai ka moana mai, ua uhiia ko Waka mana e ka mana nui o Malio, a nolaila, ua ike ole o Waka i na mea a pau e hanaia ana o kana moopuna.

I kela manawa, i ke kokoke ana aku o Laieikawai ma e pae i ka honua, oia ka manawa a Waka i hoouna mai ai i na manu maloko o ka noe, a i ka mao ana ae, o na papa heenalu wale no ke waiho ana, aia aku la o Laieikawai me Halaaniani iuka o Paliuli ma ko Laieikawai hale, malaila o Halaaniani i lawe ai ia Laieikawai i wahine hoao nana.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook