The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

I mai la kona kaikuahine, “Aole na he wahine e, o ka moopuna na a Waka, o Laieikawai, ua haawi ae la ke kupunawahine i ke Alii nui o Kauai, popo hoao.  Nolaila, a e like me kou makemake, e hoi nae oe a kou wahi, a ma ke ahiahi poeleele pii hou mai, a mauka nei kaua e moe ai, oia ka manawa o kaua e ike ai i ko nele a me ka loaa.”

Mamuli o ke kauoha o Malio i kona kaikunane, hoi mai la o Halaaniani a ma kona hale noho ma Kula.

A hiki i ka manawa i kauohaia nona e hele aku i kahi o kona kaikuahine.

Mamua o ko laua manawa hiamoe, olelo aku la o Malio ia Halaaniani, “Ina e moe kaua i keia po, a i loaa ia oe ka moeuhane, alaila, hai mai oe ia’u, a pela no hoi wau.”

Ia laua e moe ana, a hiki paha i ka pili o ke ao, ala ae la o Halaaniani, aole i loaa he moe ia ia, a ala mai la no hoi o Malio ia manawa no.

MOKUNA XXI

Ninau aku o Malio ia Halaaniani, “Heaha kau moe?”

I aku la o Halaaniani, “Aole a’u wahi moe, i ka hiamoe ana no, o ke oki no ia, aole wau i loaa wahi moe iki a puoho wale ae la.”

Ninau aku la hoi o Halaaniani i kona kai kuahine, “Pehea hoi oe?”

Hai mai la kona kaikuahine, “Owau ka mea moe; ia kaua no i moe iho nei, hele aku nei no kaua a ma nahelehele, moe oe i kou puhalaau, a owau no hoi ma ko’u puhalaau; nana aku nei ko’u uhane i kekahi wahi manu e hana ana i kona punana, a pau, lele aku nei no ua manu nei ana i kona punana a pau, lele aku nei no ua manu nei nana ka punana a nalowale.  A mahope, he manu okoa ka manu nana i lele mai a hoomoe i ua punana nei, aole nae wau i ike i ka lele ana’ku o ka manu hope nana i hoomoe ua punana nei, a puoho wale ae la wau, aole no hoi i ikeia ka hoi hou ana mai o ka manu nana ka punana.”

A no keia moe, ninau aku la o Halaaniani, “A heaha iho la ke ano o ia moe?”

Hai aku la kona kaikuahine i ke ano oiaio o ua moe la, “E pomaikai io ana no oe, no ka mea, o ka manu mua nona ka punana, o Kekalukaluokewa no ia, a o ka punana, o Laieikawai no ia, a o ka manu hope nana i hoomoe ka punana, o oe no ia.  Nolaila, ma keia kakahiaka, e lilo ana ka wahine a olua ia oe.  Ia Waka e hoouna ae ai ia Laieikawai maluna o ka eheu o na manu, no ka hoao me Kekalukaluokewa; uhi mai auanei ka noe a me ke awa, a mao ae, alaila, ikeia’ku ekolu oukou e ku mai ana ma kuanalu, alaila, e ike auanei oe he mana ko’u e uhi aku maluna o Waka, a ike ole oia i ka’u mea e hana aku ai nou; nolaila, e ku kaua a hele aku ma kahi e kokoke aku ana i kahi e hoao ai o Laieikawai.”

A pau ka hoike ana a Malio i ke ano o ke ia mau mea, iho aku la laua a ma kahi kupono ia laua e noho ai.

O malio nae, he hiki ia ia ke hana i na hana mana; a oia wale no kona kumu i hoano ai.

Ia laua i hiki aku ai ma Keaau, ike aku la laua ia Kekalukaluokewa e au ae ana i ka heenalu.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook