The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Mahope iho nae o ka haiolelo ana a Hinaikamalama, hoomaka hou ke kilu, ia Aiwohikupua laua me Makaweli ke kilu ia manawa.

Ia manawa, ku hou mai la ka mea ume a hooili hou i ka maile maluna o Hauailiki me Hinaikamalama, a ku ae la o Hauailiki, a ku mai la no hoi o Hinaikamalama.  Ma keia ume hope, hai mai la o Hinaikamalama i kana olelo imua o Hauailiki, “E ke Alii e, ua hoohuiia kaua e ka mea ume ma ka mea mau o na aha lealea.  Aka, alia wau e ae aku, aia ae mai o Aiwohikupua e hooko maua i na hoohiki a maua, a pau ko maua manawa, alaila, ma ka po lealea hou a ke Alii, e hookoia ai ka ume o keia po no kaua.”  Alaila, he mea maikai loa ia i ko Hauailiki manao.

A no keia olelo a Hinaikamalama, lawe ae la o Aiwohikupua ia Hinaikamalama no ka hooko i ka laua hoohiki.

Ia po no, iloko o ko laua manawa hoomaha no ka hooluolu i ka hoohiki ana, hike mai la ma o Hinaikamalama ke anu maeele loa, no ka mea, ua kuu mai la o Poliahu i ke anu o kona kapahau maluna o kona enemi.

Ia manawa, hapai ae la o Hinaikamalama he wahi mele: 

  “He anu e he a—­nu
   He anu e wale no hoi keia,
   Ke ko nei i ke ano o kuu manawa,
   Ua hewa ka paha loko o ka noho hale,
   Ke kau mai nei ka halia i kuu manawa,
   No ka noho hale paha ka hewa—­e. 
   E kuu hoa—­e, he anu—­e.”

MOKUNA XIX

A pau ke oli ana i Hinaikamalama, olelo aku la oia ia Aiwohikupua, “Auhea oe, e apo mai oe ia’u a paa i mehana iho wau, hele mai nei kuu anu a anu, aohe wahi anu ole.”

Alaila, hooko mai la o Aiwohikupua i ka ka wahine olelo, alaila, loaa mai la ka mahana e like me mamua.

A hoomakaukau iho la laua e hooluolu no ka hooko i ka laua hoohiki ma ka hoopalau ana, alaila, hiki hou mai la ke anu ia Hinaikamalama, o ka lua ia o kona loaa ana i ke anu.

Ia manawa, hapai hou ae la oia he wahi mele, penei: 

  “E ke hoa e, he a—­nu,
   Me he anu hau kuahiwi la keia,
   Ke anu mai nei ma na kapuai,
   Ke komi nei i kuu manawa,
   Kuu manawa hiamoe—­hoi,
   Ke hoala mai nei ke anu ia’u,
   I kuu po hiamoe—­hoi.”

I keia manawa, olelo aku la o Hinaikamalama ia Aiwohikupua, “Aole anei oe i ike i ke kumu o keia anu o kaua?  Ina ua ike oe i ke kumu o keia anu, alaila e hai mai; mai huna oe.”

I aku o Aiwohikupua, “No ko punalua keia anu, ua huhu paha ia kaua, nolaila, aahu ae la ia i ke kapa hau ona, nolaila na anu.”

Pane aku la o Hinaikamalama, “Ua pau kaua, no ka mea, ua pili ae la no na kino o kaua, a ua ko ae la no ka hoohiki a kaua no ka hoopalau ana.”

I mai o Aiwohikupua, “Ua oki kaua i keia manawa, e hookaawale kaua, apopo ma ke awakea, alaila, oia ka hooko ana o ka hoohiki a kaua.”

“Ae,” wahi a Hinaikamalama.

A kaawale aku la laua, alaila, loaa iho la ia Hinaikamalama ka moe oluolu ana ia koena po a hiki i ke ao ana.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook