The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

I aku la o Laieikawai, “E hoe oe, aole o’u manao i kau mea e olelo mai nei; no ka mea, ua loaa no ia mea ia’u ma ka moeuhane, ua hana no e like me ka hana ia oe, a heaha la ia mea ia’u; nolaila, e hoi oe.”

Iloko o ko Kahalaomapuana manawa hiamoe, lohe aku la oia i ka haukamumu o ka Halealii, a puoho ae la oia mai ka hiamoe ae, kahea aku la me ka ninau aku, “E Laieikawai!  Owai kou hoa kamailio e haukamumu mai nei?”

A lohe laua i keia leo ninau, hoomaha iho la ke Alii aole i pane aku.

A mahope, ala ae la o Kahalaomapuana, a komo aku la i ka Halealii, aia hoi e noho mai ana o Hauailiki me Laieikawai iloko o ka Halealii.

I aku la o Kahalaomapuana, “E! e Hauailiki, e ku oe a e hele, aole i kupono kou komo ana mai nei, ua olelo aku wau ia oe i kela po mamua, aole ou kuleana ma keia wahi, ua like no ka’u olelo i keia po me ka po mua, nolaila, e ku oe a hoi aku.”

A no keia olelo a Kahalaomapuana, ku ae la o Hauailiki me ka naau hilahila, a hoi aku la i kai o Keaau, a hai aku la i kona hoa no keia pii ana i Paliuli.

A ike iho la o Hauailiki, aole he kuleana hou e loaa ai o Laieikawai, alaila, hoomakaukau ae la na waa no ka hoi i Kauai, a ma ka wanaao, haalele lakou ia Keaau, a hoi aku la.

Ia Hauailiki ma i hoi aku ai i Kauai, a hiki lakou ma Wailua, ike aku la oia e akoakoa mai ana na’lii, a me na kaukaualii, a Kauakahialii, a me Kailiokalauokekoa kekahi i kela manawa.

Ia Hauailiki ma e hookokoke aku ana ma ka nuku o ka muliwai o Wailua, ike aku la oia ia Aiwohikupua, kahea aku la, “Ua eo wau ia oe.”

A hiki aku la o Hauailiki, a hai aku la i ke ano o kana hele ana ia Aiwohikupua, me ka hai aku nae i ka lilo ana o kona mau kaikuahine i mau kiai no ke Alii, alaila, he mea olioli ia ia Aiwohikupua.

I aku nae oia ia Hauailiki, “Ua pau ka pili a kaua, no ka manawa ona awa aku la no ia.”

I loko nae o ko Hauailiki manawa e kamailio ana no ka lilo ana o na kaikuahine o Aiwohikupua i mau koa kiai no Laieikawai, alaila, ua manaolana hou ae la o Aiwohikupua e holo i Hawaii, no ke kii no ia Laieikawai e like no me kona manao mua.

MOKUNA XV

I iho la o Aiwohikupua, “Pomaikai wau no kuu haalele ana i na kaikuahine o’u i Hawaii, a e ko auanei ko’u makemake; no ka mea, ua lohe ae nei wau, ua lilo ko’u mau kaikuahine i mau koa kiai no ka’u mea e manao nei.”

I kela manawa a na’lii a pau e akoakoa nei ma Wailua, alaila, ku mai la o Aiwohikupua a hai mai la i kona manao imua o na Alii.  “Auhea oukou, e holo hou ana wau i Hawaii, aole au e nele ana i ko’u makemake, no ka mea, aia’ku la i o’u mau kaikuahine ke kiai o ka’u mea e manao nei.”

A no kela olelo a Aiwohikupua, pane mai la o Hauailiki, “Aole e loaa ia oe, no ka mea, ua ike aku la wau i ke kapu o ke Alii wahine, a kapukapu no hoi me ou mau kaikuahine, hookahi nae kaikuahine huhu loa, o kahi mea uuku, nolaila ko’u manao paa aole e loaa ia oe, a he uku no kou kokoke aku.”

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook