The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

“He maka’u,” wahi a ke kaikamahine.

A lohe mai la ke Alii i ka laua haukamumu, ala ae la oia a hea aku la ia Kahalaomapuana, alaila, ua hoopauia ko ke kaikamahine naau kaumaha, a komo aku la ka malihini e launa me ke Alii.

I mai la o Laieikawai, “Nau anei ka mea kani lealea i kani mai ai i kela po, a me keia po?”

“Ae, na’u,” wahi a Kahalaomapuana.

“O i ana,” wahi a Laieikawai, “hookani ia ana.”

Lalau ae la o Kahalaomapuana i kana pu la-i ma kona pepeiao, a hookani aku la imua o ke Alii; alaila, ua hoolealeaia o Laieikawai.  Oia ka makamua o ko ke Alii ike ana i keia mea kani.

MOKUNA XII

A no ka lilo loa o ko Laieikawai manawa i ka olioli no ka mea kani lealea a ke kaikamahine; alaila, kena ae la o Laieikawai i ke kaikamahine e hookani hou.

I aku la ke kaikamahine, “Aole e kani ke hookani hou; no ka mea ua malamalama loa, he mea mau ia, ma ka po wale no e kani ai nei mea kani, aole e pono ma ke ao.”

A no keia olelo a ke kaikamahine, kahaha loa iho la o Laieikawai me ka manao he wahahee na ke kaikamahine, alaila, lalau aku la o Laieikawai i ka pu la-i ma ka lima o ke kaikamahine, a hookani iho la, a no ko Laieikawai maa ole i ka hookani ka pu la-i, nolaila, ua loaa ole ke kani ma ia hookani ana, alaila, he mea maopopo loa i ke Alii wahine, he mea kani ole no ka pu la-i ke hookani ma ke ao.

Olelo aku la o Laieikawai ia Kahalaomapuana, “Ke makemake nei wau e hoaikane kaua, a ma ko’u hale nei oe e noho ai, a e lilo oe i mea punahele na’u, a o kau hana ka hoolealea mai ia’u.”

Olelo aku la o Kahalaomapuana, “E ke Alii e, ua pono kau olelo; aka, he mea kaumaha no’u ke noho wau me oe, a e loaa ana paha ia’u ka pomaikai, a o ko’u mau kaikuaana, e lilo paha auanei lakou i mea pilikia.”

“Ehia oukou ka nui,” wahi a Laieikawai, “a pehea ko oukou hiki ana maanei?”

Olelo aku la o Kahalaomapuana, “Eono makou ko makou nui a na makua hookahi o ko makou ono, he keiki kane, a elima makou na kaikuahine, o ke keiki kane no ko makou mua, a owau ko makou muli loa.  A ma ka huakai a ko makou kaikunane, oia ko makou mea i hiki ai maanei, a no ka loaa ole ana ia makou o kona makemake, nolaila, ua haalele kela ia makou, a ua hoi aku la ko makou kaikunane me kona kekoolua, a ke noho nei makou me ka makamaka ole.”

Ninau mai la o Laieikawai, “Nohea mai oukou?”

“No Kauai mai,” wahi a Kahalaomapuana.

“A owai ka inoa o ko oukou kaikunane?”

Hai aku la kela, “O Aiwohikupua.”

Ninau hou o Laieikawai, “Owai ko oukou mau inoa pakahi?”

Alaila hai aku la kela ia lakou a pau.

Alaila, hoomaopopo iho la o Laieikawai, o lakou no ka poe i hiki i kela po mua.

I aku la o Laieikawai, “O kou mau kaikuaana a me ke kaikunane o oukou kai maopopo, ina nae o oukou kai hiki mai i kela po aku nei la; aka, o oe ka’u mea i lohe ole.”

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook