The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

  “Ko makou kaikunane haku,
   Kaikunane kapu,
   Laniihikapu o kuu piko—­e! 
   Auhea oe, o o—­e,
   O oe, o makou, i o ianei hoi,
   Nau ka huakai,
   Ukali aku makou,
   I na pali i ka hulaana kakou,
   Au aku o ka Waihalau,
   Waihalau i Wailua—­e;
   He aloha ole—­e. 
   He aloha ole paha kou ia makou,
   Na hoa ukali o ka moana,
   O ka ale nui, ale iki,
   O ka ale loa, ale poko,
   O ka ale kua loloa o ka moana,
   Hoa ukali o kela uka,
   O kela nahele liuliu,
   O ka po iu anoano,
   E huli mai. 
   E huli mai, a e maliu mai,
   E hoolono mai ka i uwalo a’u,
   A’u hoi a kou pokii muli loa. 
   Ihea la hoi kau haalele
   Haalele iho ia makou
   I kahi haiki,
   Nau i waele ke alanui mamua,
   Mahope aku makou ou,
   Ike’a ai he mau pokii,
   Ilaila la haalele aku ka huhu,
   Ka inaina, ka opu aloha ole,
   Homai ka ihu i ou mau pokii,
   Aloha wale—­e.”

Ia manawa a kona kaikuahine muli loa e hapai ana i keia leo kaukau imua o Aiohikupua, alaila, ua hoomaeeleia ka naau o ko lakou kaikunane i ke aloha kaumaha no kona kaikuahine.

A no ka nui loa o ke aloha o Aiwohikupua i ko lakou pokii, lalau mai la a hoonoho iho la iluna o kona uha, a uwe iho la.

Ia Kahalaomapuana e kau ana i ka uha o kona kaikunane, kena ae la o Aiwohikupua i na hoewaa, i hoe ikaika; ia manawa, ua hala hope loa kekahi mau kaikuahine, a hala mua lakou la.

Ia lakou e holo ana, alaila, ua pono ole ka manao o Kahalaomapuana i kona mau kaikuaana.

Ia Kahalaomapuana e uwe ana no kona mau kaikuaana, ia manawa kona noi ana’ku ia Aiwohikupua, e hoihoi ia ia me kona mau kaikuaana; aka, aole no he maliu mai o Aiwohikupua.

“E Aiwohikupua,” wahi a kona kaikuahine, “aole wau e ae e lawe oe ia’u owau wale, ke ole oe e lawe pu me ko’u mau kaikuaana; no ka mea, ua kahea mua ae no oe ia’u i ko kakou wa i Paliuli; aka, aole wau i ae mai, no kou lawe ia’u owau wale.”

A no ka paakiki loa o Aiwohikupua aole e hookuu i kona kaikuahine, ia manawa, lele aku la o Kahalaomapuana mai luna aku o ka waa a haule iloko o ke kai.  Ia manawa, hoopuka aku la kona kaikuahine i olelo hope, ma ke mele, penei: 

  “Ke hoi la oe a ike aku,
   Ike aku i ka maka,
   I ka maka o na makua,
   Aloha aku i ka aina,
   I ka nui a me na makamaka,
   Ke hoi nei wau me o’u pokii,
   Me o’u kaikuaana hoi—­e.”

MOKUNA XI

Iloko o keia kaukau hope loa a Kahalaomapuana, ua hoopihaia ko Aiwohikupua naau i ke aloha nui; a kahea ae la oia e hooemi hope na waa, aka, ua hala hope loa o Kahalaomapuana i hope, no ka ikaika loa o ka holo o na waa; a i ka wa i huli hope ai na waa e kii hou i kona kaikuahine, aole nae i loaa.

(Maanei e waiho iki i ke kamailio ana no Aiwohikupua, e pono ke kamailio hou no kona mau kaikuahine; alaila, e kamailio hou no Aiwohikupua.)

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook