The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Ia puoho ana ae o laua mai ka hiamoe, haohao ana laua nei i keia ala launa ole; a no keia haohao, kahea aku la o Laieikawai me ka leo oluolu i kona kupunawahine penei: 

LAIEIKAWAI:  “E Waka, e Waka—­e.”

WAKA:  “E-o, heaha kau o ka po e ala nei?”

LAIEIKAWAI:  “He ala, eia—­la, he ala e wale no keia, he ala anuanu, he ala huihui, eia la i ka houpo i ka manawa o maua.”

WAKA:  “Aole no he ala e, o Mailehaiwale aku la na, o na kaikuahine aala o Aiwohikupua i kii mai la ia oe i wahine oe, a i wahine oe, a i kane ia; o ke kane ia moeia.”

LAIEIKAWAI:  “Ka! aole au e moe ia ia.”

A lohe aku la o Aiwohikupua i ka hoole ana mai a Laieikawai, no ka makemake ole e lawe ia Aiwohikupua i kane mare, alaila, he mea e ka hilahila, no ka mea, ua lohe maopopo aku la lakou nei i ka hoole ana mai.

MOKUNA IX

Mahope iho o ka manawa i hooleia ai ko ke Alii kane makemake; alaila, olelo aku la o Aiwohikupua i kona Kuhina, “E hoi kaua, a e noho na kaikuahine o’u iuka nei, a na lakou no e imi ae ko lakou wahi e noho ai, no ka mea, aole a lakou waiwai, ua nele ae la no ka mea i manaoia ai e loaa ia lakou.”

I mai la kona Kuhina, “He mea kupanaha loa ia oe, kainoa, ua olelo oe ia’u mamua o ko kakou la i haalele ai ia Kauai; o na kaikuahine wale no ou ka mea nana e kii kou makemake, a ua ike no hoi oe i ke ko ana o ka lakou mau hana; ua kena ae nei oe ia Mailehaiwale i kana loaa, a ua lohe aku la no hoi kakou i ka hoole ana mai a Laieikawai, aole paha no ko kaikuahine ia hewa, e hiki ai ia kaua ke haalele ia lakou.  Nolaila, hele ae la ia ia, eha ou mau kaikuahine i koe, malia paha o loaa i kekahi o lakou.”

I aku la o Aiwohikupua, “Nele ae la ka i ka hanau mua, okiloa aku paha lakou.”

I hou aku kona Kuhina, “E kuu Haku, e hoomanawanui hou kaua, e hoao ae o Mailekaluhea i kana loaa, a i nele, alaila, hoi kakou.”

Alaila, ua maikai iki ia olelo i ke Alii, olelo aku la o Aiwohikupua, “E hoao aku hoi oe i kau loaa, a i nele oia iho la no.”

Hele aku la o Mailekaluhea, a ma ka puka o ka Halealii, ku iho la, kuu aku la i ke ala, oia hele no o ke ala a pa i kaupoku maloko o ka hale, mai kaupoku ka hoi ana iho loaa ia Laieikawai ma, ia manawa, hikilele hou ae laua mai ka hiamoe ae.

I aku la o Laieikawai i kahi kahu, “He ala okoa hoi keia, aole hoi e like me ke ala mua iho nei, he oi nae hoi keia mamua o kela iho nei, he kane paha ka mea nona, keia ala.”

Olelo aku kahi kahu, “Kaheaia ko kupunawahine, e hai mai i ke ano o keia ala.”

Kahea aku la o Laieikawai.

LAIEIKAWAI:  “E Waka, e Waka—­e.”

WAKA:  “E—­o, heaha kau o ka po e ala nei?”

LAIEIKAWAI:  “Eia la he ala, he ala e wale no keia, he ala anuanu, he ala huihui, eia la i ka houpo i ka manawa o maua.”

WAKA:  “Aole na he ala e, o Mailekaluhea aku la, o kekahi kaikuahine aala o Aiwohikupua, i kii mai la ia oe i wahine oe i kane ia, o ke kane ia moeia.”

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook