Forgot your password?  

The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 474 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

“Aole o’u mea nana i hai mai i keia mau mea, e ke Alii kane, no’u iho no ko’u ike,” wahi a ke Alii wahine, “no ka mea, ua hanau kupuaia mai wau e like me oe, a ua loaa no ia’u ka ike mai ke Akua mai o ko’u mau kupuna a hooili ia’u, e like me oe, a na ia Akua wau i kuhikuhi mai e like me ka’u e olelo nei ia oukou.  Ia oukou no e holo mai ana i Humuula, ua ike wau nou na waa, a pela wau i ike ai ia oe.”

A no keia olelo, kukuli iho la o Aiwohikupua, a hoomaikai aku la imua o Poliahu, me ke noi aku e lilo ia i kane hoopalau na Poliahu, me ke noi aku e holo pu i Kauai.

“Aole kaua e holo pu i Kauai,” wahi a ka wahine, “aka, e kau wau me oukou a Kohala, hoi mai wau, alaila hoi oukou.”

Mai ka hoomaka ana e halawai na’lii a hiki i ka pau ana o na olelo a laua, iluna no o na waa keia mau kamailio ana.

Mamua o ka holo ana, olelo aku ka wahine ia Aiwohikupua, “Ke holo pu nei kakou, e hookaawale mai ko’u wahi, kaawale aku ko olua wahi, aole o na kanaka, ua akaka ko lakou wahi, mai hoopa mai oukou ia’u, aole hoi au e hoopa ia oukou a hiki wale i Kohala, e noho maluhia loa kakou a pau.”  A ua maikai ia mea imua o lakou.

Ia holo ana o lakou a hiki i Kohala, aole i hanaia kekahi mea iho iwaena o lakou.

Ia lakou ma Kohala, a hiki i ka la i haalele ai o Aiwohikupua ma ia Kohala, lawe ae la o Poliahu i kona kapa hau, a haawi aku la ia Aiwohikupua me ka olelo aku, “O kuu kapa hau, he kapa i papa loaia e ko’u mau makua, aole e lilo i kekahi mea e ae, ia’u wale iho no; aka, no ko kaua lawe ana ia kaua i kane hoao oe na’u, a pela hoi wau ia oe, nolaila, ke haawi lilo aku nei wau i keia kapa, a hiki i kou la e manao mai ai ia’u ma na hoohiki a kaua, alaila, loaa kou kuleana e imi ae ai ia’u a loaa, iluna o Maunakea, alaila, hoike ae oe ia’u, alaila, hui kino kaua.”

A lohe o Aiwohikupua i keia mau mea, alaila, he mea olioli nui loa ia i ko ke Alii kane naau, a me kona Kuhina, a me na kanaka hoewaa.

Ia manawa, kii aku la o Aiwohikupua i kona Ahuula, lawe mai la a hoouhi aku la ia Poliahu, me ka olelo aku, “E like me kau olelo ia’u mamua o kou haawi ana mai ia’u i ke kapa hau, pela no oe e malama ai a hiki i ko kaua hui ana e like me ke kauoha.”

A pau ka laua kamailio ana i ka wanaao, hookaawale lakou i ka wahine noho mauna, a holo aku la a hiki i Hana, a halawai me Hinaikamalama.

MOKUNA VIII

A hiki o Aiwohikupua ma i Hana, mai Kohala aku mahope iho o ko lakou hookaawale ana ia Poliahu, ma ke awa pae waa o Haneoo ko lakou hiki mua ana, ma ko Hinaikamalama wahi e noho ana.

Ia Aiwohikupua nae i hiki aku ai ma kela awa pae waa, i ka moana no lakou i lana aku ai; a ia lakou e lana ana malaila, ike mai la o Hinaikamalama, o Aiwohikupua keia mau waa, mahamaha mai la ka wahine me ka manao e hele aku ana a halawai me ka wahine; aka, aia no lakou ke lana malie mai la i ka moana.

Hele mai o Hinaikamalama a ma kahi a Aiwohikupua ma e lana ana; I aku la ka wahine, “He mea kupanaha! heaha iho nei hoi keia o ka lana ana o na waa iloko o ke kai?  Mahamaha mai nei keia i ka ike ana mai nei ia oukou, kainoa la hoi he holo mai a pae ae, aole ka!  Nolaila, ke ninau aku nei wau ia oe; malaila no anei oukou e lana ai a holo aku?”

Follow Us on Facebook