The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

“Aole o’u mea nana i hai mai i keia mau mea, e ke Alii kane, no’u iho no ko’u ike,” wahi a ke Alii wahine, “no ka mea, ua hanau kupuaia mai wau e like me oe, a ua loaa no ia’u ka ike mai ke Akua mai o ko’u mau kupuna a hooili ia’u, e like me oe, a na ia Akua wau i kuhikuhi mai e like me ka’u e olelo nei ia oukou.  Ia oukou no e holo mai ana i Humuula, ua ike wau nou na waa, a pela wau i ike ai ia oe.”

A no keia olelo, kukuli iho la o Aiwohikupua, a hoomaikai aku la imua o Poliahu, me ke noi aku e lilo ia i kane hoopalau na Poliahu, me ke noi aku e holo pu i Kauai.

“Aole kaua e holo pu i Kauai,” wahi a ka wahine, “aka, e kau wau me oukou a Kohala, hoi mai wau, alaila hoi oukou.”

Mai ka hoomaka ana e halawai na’lii a hiki i ka pau ana o na olelo a laua, iluna no o na waa keia mau kamailio ana.

Mamua o ka holo ana, olelo aku ka wahine ia Aiwohikupua, “Ke holo pu nei kakou, e hookaawale mai ko’u wahi, kaawale aku ko olua wahi, aole o na kanaka, ua akaka ko lakou wahi, mai hoopa mai oukou ia’u, aole hoi au e hoopa ia oukou a hiki wale i Kohala, e noho maluhia loa kakou a pau.”  A ua maikai ia mea imua o lakou.

Ia holo ana o lakou a hiki i Kohala, aole i hanaia kekahi mea iho iwaena o lakou.

Ia lakou ma Kohala, a hiki i ka la i haalele ai o Aiwohikupua ma ia Kohala, lawe ae la o Poliahu i kona kapa hau, a haawi aku la ia Aiwohikupua me ka olelo aku, “O kuu kapa hau, he kapa i papa loaia e ko’u mau makua, aole e lilo i kekahi mea e ae, ia’u wale iho no; aka, no ko kaua lawe ana ia kaua i kane hoao oe na’u, a pela hoi wau ia oe, nolaila, ke haawi lilo aku nei wau i keia kapa, a hiki i kou la e manao mai ai ia’u ma na hoohiki a kaua, alaila, loaa kou kuleana e imi ae ai ia’u a loaa, iluna o Maunakea, alaila, hoike ae oe ia’u, alaila, hui kino kaua.”

A lohe o Aiwohikupua i keia mau mea, alaila, he mea olioli nui loa ia i ko ke Alii kane naau, a me kona Kuhina, a me na kanaka hoewaa.

Ia manawa, kii aku la o Aiwohikupua i kona Ahuula, lawe mai la a hoouhi aku la ia Poliahu, me ka olelo aku, “E like me kau olelo ia’u mamua o kou haawi ana mai ia’u i ke kapa hau, pela no oe e malama ai a hiki i ko kaua hui ana e like me ke kauoha.”

A pau ka laua kamailio ana i ka wanaao, hookaawale lakou i ka wahine noho mauna, a holo aku la a hiki i Hana, a halawai me Hinaikamalama.

MOKUNA VIII

A hiki o Aiwohikupua ma i Hana, mai Kohala aku mahope iho o ko lakou hookaawale ana ia Poliahu, ma ke awa pae waa o Haneoo ko lakou hiki mua ana, ma ko Hinaikamalama wahi e noho ana.

Ia Aiwohikupua nae i hiki aku ai ma kela awa pae waa, i ka moana no lakou i lana aku ai; a ia lakou e lana ana malaila, ike mai la o Hinaikamalama, o Aiwohikupua keia mau waa, mahamaha mai la ka wahine me ka manao e hele aku ana a halawai me ka wahine; aka, aia no lakou ke lana malie mai la i ka moana.

Hele mai o Hinaikamalama a ma kahi a Aiwohikupua ma e lana ana; I aku la ka wahine, “He mea kupanaha! heaha iho nei hoi keia o ka lana ana o na waa iloko o ke kai?  Mahamaha mai nei keia i ka ike ana mai nei ia oukou, kainoa la hoi he holo mai a pae ae, aole ka!  Nolaila, ke ninau aku nei wau ia oe; malaila no anei oukou e lana ai a holo aku?”

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook