The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

E lawe hoi ano, i keia wahi buke uuku, a e hoike ia ia ma ke ano o kona loaa ana mai, e heluhelu, a e malama hoi ia ia, e hoike ana i kou iini i ka naauao Hawaii, me kou makaukau mau no hoi e kokua aku ia mea, i ku mau ai.

He mea nui no ka hapai ana i ka mea nana e hoomaamaa mai ia kakou ma ka heluhelu ana, me ka hoonanea pu mai no hoi i na minute noho hana ole o ko kakou noho ana; nolaila, i ka hoomaka ana a ka mea nana i pai i keia buke, e hoomakaukau ia ia no ka hele ana’ku imua o keia lahui, ua hilinai oia i ke kokua nui mai o na makamaka a pau o ka naauao iwaena o keia mau pae moku; a na ia manao wale iho no i hooikaika mai ia ia ma ke kupaa ana mamuli o kana mea i manaolana’i e hana aku, iloko o na pilikia he nui wale e alai mai ana.  Akahi no a haawiia i ka lahui Hawaii, ka buke e pili ana i ka hoonanea’ku i ka noho ana, e like me ka na haole, he mea ia nana e hanai mai i ko kakou mau manao i ka ike a me ka naauao.  Ua hiki ia kakou a pau ke hui mai ma ka malama ana a me ka hooholomua aku hoi i keia wahi buke, he kumu ia e hapai hou ia mai ai i mau buke hou na keia lahui, ma kana olelo iho—­ka olelo Hawaii.  A nolaila la, e na makamaka a pau o ka naauao a me na keiki kupa no hoi o Hawaii nei, mai ka la hiki a ka la kau, eia mai Kawahineokaliula, ke hele aku la imua o oukou me ke aloha, a e pono hoi ke hookipa ia ia me ka aloha makamae o ka puuwai Hawaii.  ALOHA NO!

MOKUNA I

I ke kamailio ana i keia kaao, ua oleloia ma Laie, Koolau, kona wahi i hanau ai, a he mau mahoe laua, o Kahauokapaka ka makuakane, o Malaekahana ka makuahine.  O Kahauokapaka nae, oia ke Alii nona na okana elua, o Koolauloa a me Koolaupoko, a ia ia ka mana nui maluna o kela mau okana.

I ka manawa i lawe ai o Kahauokapaka ia Malaekahana’i wahine mare nana (hoao) mahope iho o ko laua hoao ana, hai mua o Kahauokapaka i kana olelo paa imua o kana wahine, o laua wale no ma ke kaawale, oiai iloko o ko laua mau minute oluolu, a eia ua olelo paa la: 

“E kuu wahine, he nani ia ua mare ae nei kaua, a nolaila, ke hai nei au i kuu olelo paa ia oe; i noho aku auanei kaua, a i loaa ka kaua keiki, a he keikikane, alaila pomaikai kaua, ola na iwi iloko o ko kaua mau la elemakule, a haule aku i ka make, nalo no hoi na wahi huna:  na ia keiki e nai na moku e pau ai, ke loaa hoi ia kaua ke keiki mua a he keikikane; aka hoi, ina he kaikamahine ke hanau mua mai, alaila e make, a ina he mau kaikamahine wale no ka kaua ke hanau mai e make no, aia no ke ola a hanau mai a he keikikane, ola na hanau mui i na he mau kaikamahine.”

I ka ewalu paha o na makahiki o ko laua noho ana he kane a he wahine, hapai ae la o Malaekahana, a hanau mai la he kaikamahine, ua maikai na helehelena i ka nana aku, a no ka maikai o na helehelena o ua kaikamahine nei, manao iho la ka makuahine o ke kumu la hoi ia e lilo ai ka olelo paa a Kahauokapaka i mea ole, ola la hoi ua kaikamahine nei, aole ka!  Ia manawa i hanau ai, aia nae o Kahauokapaka i ka lawai-a me na kanaka.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook