The Hawaiian Romance Of Laieikawai eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 569 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

RIVERS, W.H. The History of Melanesian Society.  By William Halse Rivers. 2 volumes.  Illustrated.  Cambridge, 1914.

SMITH, S.P. Hawaiki, the original home of the Maori; with a sketch of Polynesian History.  By S. Percy Smith, F.R.G.S. (3rd edition.) London, 1904.

STATE, J.B. Old Samoa, or Floatsam and Jetsam from the Pacific Ocean.  By Rev. John B. Stair.  Religious Tract Society.  London, 1897.

STOKES, J.F.G. Hawaiian Petroglyphs.  By John F.G.  Stokes.  Occasional papers iv 4, Bishop Museum, Honolulu. Index to Forander’s Polynesian Race.  Honolulu, 1909.

STUeBEL, A. Samoanische Texte.  By Alfons Stuebel, Koeniglichen Museum fuer Voelkerkunde.  Vol.  IV, 1896.

THOMSON, B. The Fijians:  A study of the decay of custom.  By Basil Thomson.  London, 1908.

THRUM, T.G. Hawaiian Folktales.  A collection of Native Legends.  By Thomas G. Thrum.  Chicago, 1907. The Hawaiian Annual; the reference book of information and statistics relating to the Hawaiian Islands.  Edited by Thomas G. Thrum.  Honolulu, 1874-. Ancient Hawaiian Mythology.  To appear.

TREGEAR, E. The Maori-Polynesiam Comparative Dictionary.  By Edward Tregear, F.R.G.S.  Wellington, 1891. Polynesian Folk-lore.  Hina’s Voyage and Origin of Fire.  Transactions of the New Zealand Institute, XIX (1886); XX (1887),

TURNER, G. Nineteen Years in Polynesia.  By Rev. George Turner, LL.D.  London, 1861. Samoa a Hundred Years Ago.  London, 1884.

WESTERVELT, W.D. Legends of Maui, a demigod of Polynesia, and his mother Hina.  By Rev. William D. Westervelt.  Honolulu, 1910; Melbourne, 1913. Legends of Old Honolulu.  Boston and London, 1915. Legends of Gods and Ghosts.  Boston and London, 1915. Hawaiian Legends of Volcanoes.  Boston, 1916.

WHITE, J. Ancient History of the Maori, his mythology and traditions.  By John White. 6 volumes.  New Zealand, 1887.

WILLIAMS, T. Fiji and the Fijians.  By Thomas Williams and James Calvert, edited by George Rowe. 2 volumes.  London, 1858.

WOHLERS, J.F.H. Mythology and Traditions of the Maori in New Zealand.  By the Rev. J.F.H.  Wohlers.  Transactions of the New Zealand Institute, Vol.  VII. 1874.

THE ORIGINAL HAWAIIAN TEXT

OLELO HOAKAKA

Ua hoopuka ka mea nana i pai keia buke me ka olioli nui, ka makamua o ka hoao ana e hoolako i buke hoonanea na na kanaka Hawaii.  Ua loaa mua mai ia kakou na buke kula o na ano he nui wale, a he nui no hoi na buke i hoolakoia mai na kakou, e hoike mai ana ia kakou i ka pono a me ka hewa; aka, o ka buke mua nae keia i paiia na ka poe Hawaii nei, ma ke ano hoikeike ma ke Kaao i na mea kahiko a keia lahui kanaka, me ka aua mai hoi mai ka nalowale loa ana’ku o kekahi o na moolelo punihei a lakou.  E hoike ana iloko o na huaolelo maikai wale i na olelo a me na hana a kekahi o ko Hawaii kaikamahine wahine maikai a punahele no hoi, a na ia mea no hoi e kokua mai i ka noho mau ana o ke aloha o na poe o Hawaii nei, no ko lakou mau kupuna a me ko lakou aina.

Copyrights
Project Gutenberg
The Hawaiian Romance Of Laieikawai from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook